תקנון ותנאי שימוש "מבשלים עם ג'קי"

1. כאשר את/אתה מסמנים שקראת את התקנון והשימוש,את/אתה מאשרת אותו ואת
תנאיו ומתחייב/בת לפעול על פיהם.

2. במידה והתקנון או תנאי השימוש לא מקובלים עליך ואינך מתכוונת לפעול על פיהם, אינך רשאית לפתוח את תוכניתה או כל תכנית אחרת שמצורפת לה ו/או לצפות בה ו/או לעשות בה כל שימוש שהוא.

3. הרוכש/ת מצהירה שהשתתפותה/תו בתוכנית היא באחריותה/תו בלבד

4.התוכנית היא מוצר דיגיטאלי כהגדרתו על פי חוק ולכן לאחר רכישת וקבלת התוכנית לכתובת המייל אותה מסרת בעת הרכישה, לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ו/או לדרוש החזר כספי כלשהו.

5. חברת shapeup ו/או ג'קי אזולאי ו/או כל צד שלישי מטעמם, זכאים באופן בלעדי לעשות כל שינוי בתוכנית ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או בשיווק ובפרסום שלה בכל זמן נתון מכל סיבה ומבלי להודיע מראש

6. חברת shapeup ו/או ג'קי אזולאי רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר התוכנית, להפחיתו או ליקרו דרך מבצעים ו/או קידומי מכירות ו/או הנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי,ולרוכשת לא תהיה כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא לרבות זיכוי או החזר כספי חלקי או מלא

7. התוכנית ותכניה הינם רכושה הבלעדי של חברת shapeup וג'קי אזולאי. אין לשכפל להעתיק להעביר לפרסם להקרין ברבים או להפיץ כל חלק מהתוכנית,התכנים בתכנית הינם לשימוש פרטי של הרוכשת ולא לשימוש מסחרי

8. אחריותו/ה של הרוכש/ת לדאוג שכל מי שמטעמו/ה ויש לו גישה לתוכנית יתחייב גם הוא לתנאי התקנון והשימוש בתוכנית

9. באחריות הרוכש/ת לדאוג שיש באפשרותו/ה אמצעי תקשורת דרכם ניתן לצפות בתוכנית ולהשתמש בה לפי הפורמט ובתצורת תקשורת שייקבעו על ידי חברת shapeup

10. הרוכש/ת תהא מנוע/ה מלבוא בדרישה ו/או בטענה ו/או בתביעה כלפי חברת shapeup ו/או ג'קי אזולאי ביחס לאי שביעות רצון מהתוכנית/או התכנים ו/או אי התאמה של התוצאות ו/או התכנים לציפיותיה שהין לפני קבלת התוכנית,במשך השימוש בתוכנית או לאחריה, ו/או ביחס לחומר השיווקי והפרסומי.

11. החברה וג'קי אזולאי מתחייבים לתת מענה ותמיכה בעניינים טכניים דרך המייל שהעמידה לרשות הרוכשת בלבד

12. הרוכש/ת מתחייבת שלא להעביר לצד שלישי את שם המשתמש ו/או הסיסמא בין אם בתמורה ובין אם לא, ולא תאפשר גישה לצד שלישי באמצעות שם המשתמש והסיסמא

13. בעת רישומך לתוכנית הנך מסכימ/ה לקבל תוכן פרסומי ושיווקי,והחברה תהייה רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני על מידע בדבר שירותיה,מבצעים,ותוכן שיווקי אחר

14. אני מצהיר/ה ומתחייבת בזאת כי הכנת התבשילים של התוכנית ו/או השתתפותי בהם הינה באחריותי הבלעדית.

15. אני פוטרת בזאת את חברת shapeup ואת ג'קי אזולאי ו/או את בעליה ו/או עובדיה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי,ככל שיגרם, כתוצאה ו/או בקשר עם רכישתי את התוכנית ו/או השתתפותי בה ו/או פעילותי בהתאם לתכנית.

תגובות בפייסבוק